SZKOLENIA ADR

Kurs ADR – podstawowy

Kurs podstawowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas.

WYMAGANIA – ukończone 21 lat, prawo jazdy, zdjęcie 3,5×4,5 cm

CZAS TRWANIA – 2-3 dni (możliwość weekendowa)

ZAKOŃCZENIE – Egzamin państwowy przeprowadzany przez Komisję powołaną przez Marszałka Województwa.

OPIS – ukończenie kursu i zdanie egzaminu państwowego daje możliwość przewożenia towarów niebezpiecznych wszystkich klas z wyjątkiem materiałów wybuchowych (kl. 1) oraz materiałów promieniotwórczych (kl. 7) przewożonych w sztukach przesyłki lub luzem w kontenerze. Uprawnienia wydawane  na okres 5 lat.

Pracownicy ADR

Szkolenie osób zaangażowanych w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.

WYMAGANIA – ukończone 18 lat

CZAS TRWANIA – jeden dzień (możliwość weekendowa)

ZAKOŃCZENIE – Wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

OPIS – umowa ADR w przepisie 8.2.3 nakazuje, by osoby, których obowiązki dotyczą przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, zostały przeszkolone w zakresie wymagań związanych z takim przewozem, stosownie do odpowiedzialności i obowiązków tych osób. Wymaganie to dotyczy osób takich jak: pracownicy zatrudnieni przez przewoźnika lub nadawcę, pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracownicy firm spedycyjnych lub wysyłkowych oraz kierowcy inni niż posiadający zaświadczenie ADR, zaangażowani w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.

ADR - cysterny

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach.

WYMAGANIA – ukończone 21 lat, kurs podstawowy ADR, prawo jazdy, zdjęcie 3,5×4,5 cm 

CZAS TRWANIA – dwa dni(możliwość weekendowa)

Napełnianie/Opróżnianie cystern

Kurs obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych ADR.

WYMAGANIA – ukończone 18 lat, wykształcenie min. zawodowe lub świadectwo robotnika kwalifikowanego, miesięczna praktyka przy obsłudze urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

CZAS TRWANIA – dwa dni(możliwość weekendowa)

ZAKOŃCZENIE – egzamin państwowy przeprowadzany przez Komisję powołaną przez Terenowy Oddział Transportowego Dozoru Technicznego.

OPIS – kurs przygotowuje do państwowego egzaminu w zakresie uzyskania uprawnień do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych ADR. Uczestnicy kursu sami określają jakich klas towarów niebezpiecznych ADR dotyczyć mają uprawnienia.

Kurs ADR – klasa 1 oraz 7

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1 (materiały i przedmioty wybuchowe) oraz klasy 7 (materiały promieniotwórcze). Organizujemy na indywidualne zapisy.

WYMAGANIA – ukończone 21 lat, kurs podstawowy ADR, prawo jazdy, zdjęcie 3,5×4,5 cm

Cennik

  • Kurs ADR podstawowy – 330 zł/os. 
  • Kurs osób zaangażowanych w przewóz ADR – 70 zł/os. 
  • Kurs ADR cysterny – 300 zł/os.
  • Kurs napełnianie/opróżnianie cystern paliwami płynnymi – 330 zł/os.
  • Kurs napełnianie/opróżnianie cystern paliwami gazowymi – 530 zł/os.
  • Kurs ADR klasa 1 lub 7 – cena 330 zł/os. 
  • Egzamin przed Komisją TDT – 152 zł 
  • Egzamin przed Urzędem Marszałkowskim – łączny koszt egzaminu dzielony jest na ilość uczestników szkolenia